JAPMEET bendrosios taisyklės

JAPONIŠKŲ AUTOMOBILIŲ SAVININKŲ SUTIKIMO „JAPMEET“ BENDROSIOS TAISYKLĖS

I BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Japoniškų automobilių savininkų sutikimas JAPMEET (toliau vadinamas JAPMEET).
2. JAPMEET pradžia: 2023 m. spalio 1d., 12:00 val.
3. JAPMEET pabaiga: 2023 m. spalio 1d., 16:00 val.
4. JAPMEET vieta: UAB „Light Conversion“ privati valda, Dvarčionys, Vilnius.
5. Taisyklių tikslas: apibrėžti JAPMEET dalyvių teises ir pareigas; užtikrinti JAPMEET dalyvių saugumą bei sklandžią JAPMEET eigą.
6. JAPMEET teritorija: aptverta JAPMEET vieta, į kurią gali patekti tik JAPMEET dalyviai.
7. SHOW-OFF ZONA: JAPMEET teritorijos dalis, kurioje JAPMEET parodos dalyviai turės teisę pasistatyti transporto priemones pagal organizatoriaus nurodymus bei žymėjimus.
8. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ: ne JAPMEET teritorijoje esanti erdvė, skirta automobilių, nepatekusių į SHOW-OFF, parkavimui.
9. Visoje JAPMEET teritorijoje nepriklausomai nuo paros laiko draudžiama leisti garsią muziką iš nuosavo įrenginio ar kitaip triukšmauti be raštiškai suderinto leidimo su JAPMEET organizatoriais.
10. Kiekvienas JAPMEET dalyvis (asmuo, kuris patenka į JAPMEET teritoriją) besąlygiškai sutinka ir įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

II BENDROSIOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
1. Kiekvienas JAPMEET dalyvis, patekęs į JAPMEET teritoriją, yra atsakingas už savo sveikatą, saugumą, gyvybę. Festivalio dalyviai privalo gerbti kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus. Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus JAPMEET dalyvis privalo nedelsiant pranešti organizatoriui.
2. Kiekvienas JAPMEET dalyvis, patekęs į JAPMEET teritoriją, pats atsako už savo daiktų saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.
3. Dalyviai, kurie su savimi turės šiomis taisyklėmis draudžiamų ir (arba) kitų visuomenei pavojingų daiktų, nebus įleidžiami į JAPMEET teritoriją.
4. Visoje JAPMEET teritorijoje draudžiama kurti laužus, daryti laužavietes, naudoti grilius, šašlykines.
5. Draudžiama gadinti bet kokį JAPMEET teritorijoje ir aplink esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą, lankytis už pažymėtos JAPMEET teritorijos, naudotis bet kokia infrastruktūra ar bandyti patekti į pastatų vidų, naikinti ir žaloti esančius gamtos objektus, kelti pavojų kitų asmenų saugumui ar gyvybei, šiukšlinti, teršti aplinką. Visa JAPMEET teritorija ir jos prieigos filmuojamos ypatingai aukštos raiškos kameromis ir bus fiksuojamas kiekvienas tvarkos pažeidimas, už kurį galima bauda nuo 300 Eur.
6. JAPMEET dalyviai privalo laikytis už JAPMEET saugumą atsakingų asmenų nurodymų. Už nurodymų nevykdymą JAPMEET dalyviai gali būti išvaryti iš JAPMEET teritorijos be teisės vėliau patekti į JAPMEET.
7. JAPMEET teritorijoje be organizatoriaus raštiško sutikimo draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ir (arba) reklaminę veiklą.
8. JAPMEET dalyvis sutinka, kad organizatorius JAPMEET metu filmuotų visoje JAPMEET teritorijoje ir vėliau filmuotą medžiagą naudotų reklamos tikslais bet kokiu būdu ir bet kokiose žiniasklaidos priemonėse neterminuotą laikotarpį.
9. Į JAPMEET teritoriją nebus įleidžiami:

 1. asmenys, kuriems teismo sprendimu yra uždrausta dalyvauti masiniuose renginiuose;
 2. asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų;
 3. asmenys, kurie su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų ar alkoholinių gėrimų;
 4. asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę JAPMEET kitiems dalyviams;
 5. asmenys, kurie neturi jokio galiojančio asmens dokumento;
 6. asmenys, kurie yra įtraukti į organizatorių sudarytą nepageidaujamų asmenų sąrašą.

10. Į JAPMEET teritoriją draudžiama įsinešti:

 1. ginklų, nepriklausomai nuo tipo ir paskirties;
 2. alkoholinių gėrimų;
 3. narkotinių medžiagų ir su jomis susijusių prietaisų;
 4. pirotechnikos ir kitų degių bei sprogstamųjų medžiagų;
 5. įvairių aštrių daiktų, galinčių sukelti pavojų kitiems JAPMEET dalyviams;
 6. nesuderintų su organizatoriumi reklaminių priemonių;
 7. kitų JAPMEET organizatoriaus nurodytų draudžiamų daiktų.

11. JAPMEET teritorijoje alkoholinius gėrimus vartoti draudžiama.

III AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS TAISYKLĖS

1. Parodoje nedalyvaujančių transporto priemonių statymas yra galimas tik automobilių stovėjimo aikštelėje už JAPMEET teritorijos ribų. Draudžiama palikti transporto priemones ne specialiai transporto statymui skirtoje zonoje ir (arba) šalikelėse.

2. Automobilių aikštelės zonoje draudžiama triukšmauti, demonstruoti automobilio galią, garsą, deginti padangas, pavojingai vairuoti bei niokoti kitų asmenų turtą.

3. Automobilių aikštelės zonoje draudžiama kurti stovyklavietes.

4. Organizatoriai neatsako už automobilių stovėjimo aikštelėje paliktą turtą.

IV ATVYKIMAS Į JAPMEET

1. JAPMEET teritorija bus atvira atvykstantiems spalio 1d. nuo 12:00 iki 15:45. Kitu laiku patekimas į JAPMEET teritoriją negalimas be atskiro susitarimo su JAPMEET organizatoriais.

2. Lankytojų amžius nėra ribojamas, bet rekomenduojama, kad vaikai iki 12 metų į JAPMEET atvyktų tik lydimi tėvų, globėjų arba vyresnių nei 18 metų atsakingų asmenų.

3. Dalyvavimas JAPMEET nėra mokamas, tačiau tam tikromis aplinkybėmis gali būti taikomas švaros mokestis.

V SAUGUMAS

1. JAPMEET dalyviai JAPMEET teritorijoje ir jos prieigose (įskaitant viešus kelius) privalo elgtis taip, kad nekeltų grėsmės kitiems dalyviams. Griežtai draudžiama gadinti JAPMEET teritorijoje ir jos prieigose esančius ženklus, reklaminius stendus ir kitą JAPMEET teritorijoje ir jos prieigose esančią įrangą.

2. Organizatorius užtikrina viešąją tvarką JAPMEET metu bendradarbiaudamas Lietuvos policija, Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Greitąja medicinine pagalba.

3. Esant būtinybei organizatorius turi teisę pakeisti JAPMEET vietą, siekiant užtikrinti JAPMEET dalyvių saugumą.

4. JAPMEET savanoriai, tiek su specialia apranga, tiek be jos, turi teisę:

 1. tikrinti atvykstančius asmenis;
 2. tikrinti JAPMEET dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę ir (arba) amžių;
 3. tikrinti JAPMEET dalyvių automobilius, JAPMEET dalyvių daiktus, rankines, kuprines, rūbus, įskaitant kišenes, jei kyla įtarimų, jog dalyvis bando įsinešti į JAPMEET teritoriją daiktus, kuriuos įsinešti draudžia šios taisyklės. JAPMEET organizatoriai turi teisę turintį draudžiamų daiktų dalyvį pašalinti iš JAPMEET teritorijos. Į JAPMEET toks asmuo turi teisę patekti tik palikęs neleistinus objektus už JAPMEET teritorijos ribų. Tuo atveju, jei JAPMEET dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos, ginklai, gyvybei pavojingi daiktai, sprogmenys ar degios medžiagos, saugos tarnybos darbuotojai turi teisę sulaikyti asmenį, užpildyti protokolą ir kartu su konfiskuotais daiktais, perduoti asmenį policijai;
 4. duoti nurodymus JAPMEET dalyviams;
 5. panaudoti jėgą ginant kitų JAPMEET dalyvių teises ir saugumą arba savigynos atveju, taip pat užtikrinant JAPMEET esančių daiktų saugumą.

5. JAPMEET organizatorius jokiomis aplinkybėmis neatsako už JAPMEET dalyvių nuostolius, sužeidimus, gyvybes, prarastus, pamestus daiktus ir t.t. Todėl prašome laikytis šių taisyklių, paisyti specialių ženklų renginio vietoje bei atidžiai klausyti organizatorių, savanorių ir kitų su renginio organizavimu susijusių asmenų nurodymų.

6. JAPMEET teritorijoje ir jos prieigose griežtai draudžiamas ir netoleruojamas su organizatoriais nesuderintas automobilių ir kitų transporto priemonių eismas, vairavimas esant neblaiviam, kelio ar ne kelio dangos gadinimas ir kita. Esant nusižengimams be įspėjimo gali būti kviečiama policija ir rašoma bauda už kelio dangos ar kitų objektų gadinimą nuo 300 Eur. Organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės dėl neleistinų JAPMEET dalyvių veiksmų ir kiekvienas dalyvis atsako už save ir savo veiksmus viso JAPMEET metu.

VI ATSAKOMYBĖ

1. JAPMEET kontrolę vykdo organizatorius, jo įgalioti asmenys ir savanoriai.

2. Asmenys, pažeidę šias taisykles, privalo nedelsiant pasišalinti iš JAPMEET teritorijos savo noru arba gali būti priversti pasišalinti savanorių arba policijos pagalba, o už padarytą žalą tokie asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės gali būti vienašališkai organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos oficialiame organizatoriaus internetiniame puslapyje bei su jomis privaloma susipažinti prieš atvykstant į JAPMEET.

2. Su šiomis taisyklėms automatiškai ir besąlygiškai sutinka kiekvienas į JAPMEET teritoriją įėjęs asmuo bei kiekvienas JAPMEET dalyvis, užpildęs registracijos formą į JAPMEET.

3. JAPMEET organizatorius jokiomis aplinkybėmis neatsako už JAPMEET dalyvių ir svečių materialinius ir nematerialinius nuostolius, turto apgadinimus, sužalojimus, gyvybes ir t.t..

4. Visos teisės į JAPMEET pavadinimą bei logotipą priklauso išimtinai organizatoriui.

Ačiū, kad skyrėte laiko susipažinimui su taisyklėmis, GERO LAIKO!

VšĮ JDM LT